Крайові депутати розглянуть проект Антикорупційної програми на 2017 рік

Опубліковано:

У пояснювальній записці зазначається, що корупція в Україні набула ознак системного явища, яке поширює свій негативний вплив на всі сфери суспільного життя, все глибше укорінюючись у повсякденному житті як основний, швидкий та найбільш дієвий протиправний засіб вирішення питань, досягнення певних цілей. Масштаби поширення корупції загрожують національній безпеці України. Це потребує негайного вжиття системних та послідовних заходів, які мають комплексний характер і базуються на Антикорупційній стратегії на 2015-2017 роки.

         В умовах соціально-економічних реформ, які наразі здійснюються в державі, пріоритетними напрямами антикорупційної політики мають стати виявлення та усунення умов, що сприяють або можуть сприяти виникненню корупції, а також запобігання спробам їх створити.

         Мета проекту – забезпечення виконання статті 19 Закону України “Про запобігання корупції”, Закону України “Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки” та  постанови Кабміну від 29 квітня 2015року № 265 “Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки”.

         Відсутність єдиної загальнодержавної антикорупційної політики в Україні є однією з причин неефективного реагування держави та суспільства на загрозу корупції, рівень якої зростав протягом останніх років.

         Проблему передбачається розв'язати шляхом об'єднання зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських (неурядових) організацій, шляхом імплементації нових засад державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки, затвердженої Законом України від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VII, а також належного впровадження нового базового антикорупційного законодавства, зокрема Законів України “Про запобігання корупції” та “Про Національне антикорупційне бюро України”.

Антикорупційна стратегія визначає пріоритети державної антикорупційної політики до 2018 року, реалізація яких створить основу для подальших реформ у цій сфері, зокрема дасть змогу усунути одну з основних причин незадовільного стану справ у сфері антикорупційної політики в Україні, якою є фрагментарність і недосконалість законодавчої та інституційної антикорупційної інфраструктури.

         Закон України “Про запобігання корупції” визначає засади формування, моніторингу, координації впровадження антикорупційної політики, залучення інститутів та організацій громадянського суспільства, представників бізнесу до цих процесів, регулює превентивну діяльність державного механізму, спрямовану на усунення можливостей та стимулів для корупційної поведінки як у публічному, так і приватному секторах, а також передбачає утворення Національного агентства з питань запобігання корупції як ключового елемента інституційного забезпечення державної антикорупційної політики.

         Закон України “Про Національне антикорупційне бюро України”, а також зміни, що вносяться до кримінального законодавства зазначеним Законом та Законом України “Про запобігання корупції”, створюють законодавчі підстави для кримінального переслідування найбільш небезпечних проявів корупції.

Таким чином, імплементація цих базових антикорупційних актів дасть можливість сформувати систему запобігання та протидії корупції, що, в свою чергу, суттєво зменшить гостроту проблеми корупції.

         Фінансування заходів з виконання Плану заходів здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання заходів, а також інших джерел, не заборонених законом.

         У результаті виконання плану заходів очікується зниження рівня корупції, ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом; реалізація державної антикорупційної політики в області  на основі результатів аналізу достовірних даних про корупцію та чинників, які її обумовлюють; зменшення впливу корупціогенних ризиків на діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, посилення громадського контролю за їх діяльністю; очищення органів державної влади та органів місцевого самоврядування від корумпованих державних службовців, створення прозорої системи прийняття і виконання управлінських рішень; створення ефективних механізмів запобігання корупції, конфлікту інтересів, забезпечення контролю за дотриманням правил щодо доброчесності особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; сприяти усуненню корупційних передумов ведення бізнесу, формування нетолерантного ставлення бізнесу до корупції; розширення можливості для доступу до суспільно важливої інформації із залученням представників громадянського суспільства; формування в суспільстві ідеї нетерпимості до корупції, підвищення рівня довіри населення до влади;зміцнення кадрового потенціалу органів державної влади та органів місцевого самоврядування, повідомляє прес-служба Закарпатської облради.

 

Про Захід